Основни прнципи при впръскването на дизеловото гориво

Процесът на горене в дизеловия двигател, разходът на гориво, свързан с мощността на двигателя, съставът на изгорелите газове и шумът от детонаци при горенето в огромна степен зависят от това как е подготвена гориво/въздушната смес.

Параметрите на впръскването на горивото, които са критично важни за качеството на формираната смес, на първо място са:

  • начало на впръскването
  • крива на степента на продухване и продължителност на впръскването
  • налягане на впръскването
  • брой на впръскващите елементи.

При дизеловите двигатели емисиите на изгорелите газове и шумът са много редуцирани от взетите мерките по рабоата на двигателя, напр, регулирането на процеса на горене.

До 80-те години количеството впръскано гориво и началото на впръскването при автомобилните двигатели се регулираше само по механичен път. Все пак спазването на преобладаващите изисквания за ограничени емисии наложи висока точност в настройката на параметрите на впръскването, например предварителното впръскване, основното впръскване, количеството на впръскваното гориво, налягането на впръскването и началото на впръскването, адаптирано към работния режим на двигателя. Това е възможно да се постигане само с използването на ЕКМ, който изчислява параметрите на впръскването като функция от температурата, оборотите на двигателя, натоварването, надморската височина и т.н. Електронният контрол на дизела (EDC) се превърна в преобладаващо разпространена система в дизеловите двигатели.

Тъй като стандартите за емисиите на изгорелите газове стават все по-строги, в бъдеще ще се налага да се въвеждат още мерки за минимизиране на замърсяването на околнага среда Емисиите, както и шумът от изгарянето, могат да продължат да се снижават по пътя на въвеждането на много високо налягане на впръскване, каквото е постигнато при системата помпа – дюза и с характеристика на степента на разтоварване, която е регулируема независимо от нарастването на налягането, както е осъществено със системата комън рейл.

 

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ