Пиезоелектрични дюзи

Устройство и изисквания

Устройството на пиезоелектричната дюза е илю­стрирано схематично, разделено на основните си модули:

 • модул на пиезоактиватора
 • хидравличен съединител или предавател
 • контролен или усилващ клапан
 • разпръсквач

piezo boschОсобеност в устройството на дюзата е голямата обща твърдост, която е необходима в рамките на изпълнителната верига, състояща се от изпъл­нително устройство, хидравличен съединител и контролен клапан. Друга характерна черта на устройството е отсъствието на механични сили, които да действат върху иглата на разпръсквача.

При предишния тип дюзи с електромагнитен клапан такива сили се генерират от използвания повдигач. Като цяло тази конструкция ефек­тивно редуцира движещите се части и триенето, като по този начин подобрява стабилността и отклонението на параметрите на дюзата в срав­нение с конвенционалните системи.

В допълнение системата за впръскване на гориво позволява постигането на много къси времеви интервали (“хидравлична нула”) между фазите на впръскване. За да се адаптират към из­искванията и работния статус на двигателя, броят и конфигурацията на фазите по дозиране на го­ривото може да достигнат до пет фази на отделни впръсквания на един цикъл на впръскване.

Директната реакция на иглата към действи­ето на изпълнителното устройство се постига чрез съединяване на усилващия клапан с иглата на разпръсквача. Закъснението между електрическия старт на активирането и хидравличната реакция на иглата на разпръсквача е около 150 микросекунди. Това отговаря на про­тиворечащите си условия за високи скорости на иглата и изключително малки възпроизводими впръскавни горивни порции.

В допълнение на този принцип дюзата е изработена с малки отвори от секцията под високо налягане към веригата ниско налягане. Резултатът от това е подобрената хидравлична ефективност на цялата система.

Принцип на действие

Функция na пътнияусилващ клапан в комънрейл дюзата

Иглата на разпръсквача в пиезоелектричната дюзата се управлява индиректно от усилващ клапан. Следователно необходимата горивна порция се управлява от периода на активиране на клапана. В неактивирано състояние изпъл­нителното устройство е в стартово положение и усилващият клапан е затворен, т.е. секцията под високо налягане е разделена от секцията под ниско налягане.

Разпръсквачът се държи затворен от наляга­нето в релсата, упражнявано в контролната ка­мера. Когато пиезоизпълнителното устрой­ство бъде активирано, усилващият клапан се отваря и се затваря байпасиращият канал. Съотношението на дебитите на изпускателния ограничителен отвор и смукателния ограничителен отвор понижава налягането в контролната камера и разпръсквачът се отваря. Управляващият обем протича през усилващия клапан и към веригата под ниско налягане на цялостната система.

За да започне процесът на затваряне, изпълнителното пиезоустройство се деактивира и усилващият клапан отваря байпасиращия канал. След това контролната камера се пълни отново чрез обръщане на смукателния и изпускателния ограничителен отвор и налягането в контролната камера се повишава. Веднага щом бъде достигнато необходимото налягане, иглата на разпръсквача започва да се движи надолу и процесът на впръскване завършва.

Гореописаното устройство на клапана, както и по-динамичното действие на изпълнителната система, водят до много по-къси периоди на впръскване в сравнение с дюзите с конвенционално задействане, т.е.повдигач и пътен клапан. В крайна сметка, това влияе положително върху вредните емисии и работата на двигателя. Поради изискванията към двигателите, заложени в стандарта EU4, програмните карти на дюзата бяха оптимизирани, така че да се прилагат корекционите функции компенсацияна подаването на горивото от дюзата (IMA) и калибриране на нулевото подаване (NMK). В такъв случай, порцията при предвпръскване може да се избира свободно, a IMA може да минимизира количествения обхват в програмната карта, като се използва напълно балистичен режим

Предимства на пиезоелектричните дюзи:

 • Многократни впръсквания с гъвкаво начало на впръскване и интервали между отделните фази на впръскване.
 • Създаване на много малки горивни порции за предвпръскване.
 • Компактен размер и ниско тегло на дюзата (270 g в сравнение с 490 g).
 • Нисък шум (-3 dB (А).
 • По-ниска консумация на гориво (-3%).
 • По-ниски вредни емисии (-20%).
 • Подобрена мощност на двигателя (+7%).

 

Dieselparts
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close