Регулатори на налягане в Common Rail системите

Клапан за регулиране на налягането

Функция

Функцията на клапана за регулиране на налягането е да регулира и поддържа налягането в горивната релса в зависимост от натоварването на двигател, т.е.:

  • клапанът се отваря, когато налягането в релсата е твърде високо. Част от горивото се връща от релсата през общ горивопровод обратно към резервоара.
  • Клапанът се затваря, когато налягането в релсата е твърде ниско, като по този начин изолира частта под високо налягане от частта под ниско налягане.

Устройство

$(KGrHqV,!o0FIt6QZ5GGBSTS5hDmI!~~60_35

Клапанът за регулиране на налягането има монтажен фланец, с който се захваща към помпата високо налягане или горивната релса. Котвата изтласква сачмен клапан срещу основата на клапана, за да изолира частта под високо налягане от частта под ниско налягане; това се постига благодарение на комбинираното действие на клапанната пружина и електромагнита, които изтласкват котвата надолу.

Котвата се смазва и охлажда от горивото, което протича покрай нея.

Пинцип на действие

cr_valve_bosch

Клапанът за регулиране на налягането има два затворени контура на управление:

  •  По-бавен, затворен електрически контур за задаване на променлива средна стойност на налягането в горивната релса
  • По-бърз, хидромеханичен контур за изглаждане на високочестотните пулсации на налягането.

Неактивиран клапан за регулиране на налягането

  •  Високото налягане, налично в горивната релса или при изпускателния отвор на помпата високо, налягане действа на клапана за регулиране на налягането посредством горивото. Тъй като незахраненият електромагнит не упражнява сила, силата на високото налягане е по-голяма от тази на пружината Клапанът за регулиране на налягането се отваря в по-малка или по-голяма степен в зависимост от количеството нагнетено гориво. Пружината е оразмерена така че да поддържа налягане от приблизително 100 bar.

Активиран клапан за регулиране на налягането

  • Когато налягането във веригата под високо налягане трябва да бъде повишено, силата на електромагнита се добавя към тази на пружината. Клапанът за регулиране на налягането се активира и затваря, докато между високото налягане и общата сила на електромагнита и пружината се установи равновесие. В този момент клапанът остава в частично отворено положение и поддържа постоянно налягане. Колебанията в количеството нагнетено гориво от помпата високо налягане и подаденото от горивната релса към дюзите гориво се компенсират чрез промяна на отвора на клапана. Магнитната сила на електромагнита е пропорционална на силата на управляващия ток. Управляващият ток се изменя посредством ши-рочинно импулсна модулация. Импулсна честота от 1 kHz е достатьчно висока за предотвратяване на неблагоприятно движение на котвата или колебания в налягането в горивната релса.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ